Gezegende Ramadan

Gezegende Ramadan

Simon Streuper

Bert, help me even, ik heb een paar vragen. Waarom was het verkeerd dat Balkenende de moslims in Nederland een 'gezegende ramadan' wenst? Waarom klinkt het mij vreemd in de oren als een zendeling in Oeganda, die zich daar moet behelpen met een trage computer in een internetcafé, dit gebruiksvoorwerp zegent opdat de mailtjes goed zullen overkomen? En ten slotte, waarom zegenen wij elkaar niet of nauwelijks? Tenslotte zijn we priesters en één van de priesterlijke taken is: bemiddelen tussen God en degenen die (nog) geen priester zijn.
Om met het eerste te beginnen: natuurlijk heeft Bas van der Vlies gelijk wanneer hij zegt dat zegen alleen te verwachten is van de God van de Bijbel. Maar is dat niet precies wat de
moslims nodig hebben: een gezegende ramadan, waarbij ze zo onder de indruk komen van de heerlijkheid van Isa (onze Heer Jezus Christus), dat God hen met dezelfde zegeningen gaat zegenen waarmee Hij Balkenende, Bas van der Vlies en jou en mij ook heeft gezegend? Ja toch? En wat kan Bas hier nu op tegen hebben?
Trouwens, niet alleen de moslims in Nederland, maar alle allochtonen en asielzoekers zouden we toch heel nadrukkelijk Gods zegen moeten toewensen? Niet alleen voor de islamitische maand ramadan, maar voor het hele jaar 2006 en de daaropvolgende jaren. En laten we minister Verdonk en al haar collega's ook niet vergeten. Asielzoekers zouden
daar zeker wel bij varen.
Omdat wijzelf geroepen zijn om zegen te beërven, vraagt God ons nadrukkelijk om anderen te zegenen. Zelfs hen die ons vervolgen en haten. God vraagt dat van ons omdat Hijzelf ook zo is en zo met ons handelt. Wat zou Nederland ervan opkijken wanneer
God als antwoord op Balkenendes wens, de moslims ging zegenen. Maar het kan natuurlijk zijn dat God dat niet kan doen omdat wij onze priesterhanden niet uit de mouwen steken. Maar genoeg hierover, nu die Oegandese computer. Ik zie het zo: priesters zijn door God geselecteerd om Hem en de naaste toegewijd te zijn. Hijzelf heeft ze daarvoor áfgezonderd. Denk aan de dienst in de tabernakel van Mozes. Zij ontvingen een speciale wijding, maar niet alleen zij, ook alle voorwerpen werden 'geheiligd'. Over hun gereedschap was evengoed de naam des Heren uitgeroepen. Dat is de ultieme betekenis toch van 'zegenen'? Alles wat we zijn, of hebben, of gebruiken behoort dienstbaar te zijn aan de eer van God.
Ik meende wel het een en ander van het bijbelse begrip `zegenen' af te weten, maar ik krijg toch het idee daarin te kort te schieten. Hoe zit dat met jou?bode december 2005
Streuper
Mandaat om te zegenen
Bert Streuper

0 ok ik dacht — en denk — wel iets af te weten van het begrip 'zegenen'. Maar er valt nog veel te onderzoeken — en te leren. U schrijft dat de ul-tieme betekenis van zegenen is, het afzonderen en toewijden aan God van iets of iemand. Daar zit veel waarheid in, denk ik. Echter, er is geloof ik nog meer aan de hand. Dat wil zeggen, bij het zegenen van personen zit daar meer aan vast. Het is dan niet `alleen maar' toewijden aan God — er gebeurt meer. Onlangs heb ik een discipelschapscur-sus gevolgd, waar ik werd gewezen op de uitwerking die woorden kunnen hebben in mijn leven en dat van anderen. In verband met ons onderwerp is dit van belang. Daar kom ik zo op terug.
De grondbetekenis van het woord 'zegenen' is 'iemand heilzame kracht geven'. Zegenen is `het goede van God uitspreken over de ander'. Wanneer wij iemand zegenen in Jezus' Naam (wat ik de afgelopen jaren regelmatig en doelbewust doe, soms met oplegging van handen), dan zullen onze zegenende woorden een kanaal zijn waardoor God zijn heilzame kracht naar de ander zal kunnen laten toe stromen. Natuurlijk kan God ook anderen zegenen zonder ons daarvoor te gebruiken. Maar het wonder is dat God daarvoor mensen gebruikt! Wij worden opgeroepen om te zegenen: `... en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven' (1Pt3:9). De Here Jezus heeft ons het mandaat gegeven om anderen te zege-nen.We kunnen er dan ook van uitgaan, dat wanneer wij dat in afhankelijkheid van Gods Geest doen, er dan ook wat gebeurt — op zijn tijd en op zijn manier. En, wanneer we dat niet doen, dat mensen verstoken zouden kunnen blijven van Gods goedheid!
Woorden (zowel vloek als zegen) kunnen buitengewoon veel effect hebben op iemands leven. Onze tong kan zegenen en vervloeken. Negatief praten over anderen kan erg veel schade aanrichten. Anderen liefhebben en er positief over praten kan heel veel zegen voortbrengen. In Sp18:21 staat: 'Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.' Er zijn nog veel meer teksten en geschiedenissen in de Bijbel die dit belangrijke beginsel laten zien.Wanneer we nadenken over 'zegenen', dan is het belangrijk om de kracht die uitgaat van onze woorden, niet te onderschatten. Iemand zegenen is m.i. wat anders dan 'voor iemand bidden', of iemand (uit gewoonte of bijna ondoordacht, zonder echt afgestemd te zijn op de Heilige Geest) de zegen van God
toewensen. Wanneer wij voor iemand bidden — Gods wil zoekend en onze wensen bekendmakend — dan kijken we samen met die ander naar God. Bij het zegenen mag je naast God gaan staan en kijkje met zijn ogen naar de ander. Wanneer we vervolgens iemand bewust zegenen, dan hebben we ons dus afgestemd op God en gaan dan spreken namens Hem en delen uit van zijn oneindige genade en liefde.
Ik kan geen goede reden bedenken waarom het verkeerd zou zijn om moslims in Nederland een 'gezegende rama-dan' te wensen. Hoewel, misschien wekt dit bij sommigen de indruk dat we het moslimgeloof, met al zijn bijeen-
komsten en feesten, goedkeuren en zegenen.
Wellicht is het beter de moslims te zegenen, ook in de maand Ramadan. En verder: ook mij klinkt het wat vreemd in de oren wanneer een zendeling zijn computer zegent. Maar er zijn, vrees ik, wel meer dingen die op mij vreemd overkomen, terwijl ze toch echt niet onbij-bels zijn.Wij moeten elkaar — vriend en vijand — maar wat meer gaan zegenen. Er gaat kracht van uit...
ber 2005(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken